Netradicinė Mokykla

🌱 Netradicinė Mokykla

Poreikį kurti netradiciniais ugdymo principais veikiančias švietimo įstaigas lemia tai, kad:

 • tradicinės švietimo įstaigos nepakankamai atliepia bendruomenės edukacinių poreikių įvairovę,

 • realiai neįgyvendina dalies tėvų ir vaikų teisės rinktis savo vertybes atitinkantį ugdymą, pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras.

  Tradicinėse švietimo įstaigose ne visada pageidaujamo dėmesio sulaukia:

 • darni ugdytinio individualybės sklaida,

 • laisvos asmenybės saviraida,

 • individo prasmingos saviraiškos poreikis.

  Netradiciniais ugdymo principais grindžiamų švietimo įstaigų kūrimasis -

 • didina rinkimosi galimybių spektrą,

 • plečia institucinę Lietuvos švietimo įvairovę,

 • skatina ugdymo proceso modernėjimą,

 • alternatyvių ugdymo metodų radimąsi,

 • atspindi ir įtvirtina demokratinių pradų sklaidą Lietuvos švietimo sistemoje.

  - šaltinis - "Netradicinio ugdymo koncepciją"

Informacija ruošiama...

Žodynas pagal patvirtintą "Netradicinio ugdymo koncepciją"

Netradicinis ugdymas – pagal formaliojo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) ir(ar) neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformaliojo) ugdymo programas vykdomas ugdymas, grindžiamas savita pedagogine sistema (M. Montessori, Valdorfo, Š. Suzuki ir kt.) ar atskirais jos elementais.

Netradicinio ugdymo sistema – integrali ugdymo priemonių ir metodų visuma, aprėpianti savitą ugdymo filosofiją, ugdymo tikslus, reikalavimus pedagogui, savitas ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo būdus, ugdomąją aplinką, savitą ugdymo įstaigų struktūrą ir valdymą.

Netradicinio ugdymo metodas – netradicinės ugdymo sistemos principais grindžiamas asmens ugdymo būdas.

Netradicinė mokykla – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar) kito neformaliojo ugdymo programas vykdanti švietimo įstaiga, savo veiklą grindžianti netradicinio ugdymo sistema.